epa-systemy-logo

EPA Systemy Spółka z o.o. – informacje o spółce

EPA Systemy Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 154
71-324 Szczecin

tel. 091-4315 360

fax 091-4860 680

e-mail: epa@epasystemy.pl

Zamówienia prosimy składać telefonicznie podczas rozmowy z Działem Handlowym, pocztą elektroniczną na adres: epa@epasystemy.pl, za pomocą faksu na nr (91) 4860680. Klienci indywidualni i instytucjonalni mogą towar także szybko zamówić i opłacić w naszym sklepie internetowym pod adresem: http://www.profipc.pl.

Partnerów biznesowych – firmy z branży IT, instalatorów i intergratorów zapraszamy do stałej współpracy z nami. Specjalnie dla Państwa jest uruchomiony system B2B pozwalający na szybkie i wygodne składanie zamówień w cenach specjalnych: http://b2b.epasystemy.pl

Prosimy o dokładne precyzowanie zamawianych elementów oraz o ewentualną konsultację ze Sprzedawcą w celu ustalenia formy płatności, sposobu dostawy i dostępności wybranego towaru. Prosimy także o zapoznanie się z “Ogólnymi Warunkami Sprzedaży EPA Systemy” przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia w firmie EPA Systemy jest równoznaczne z akceptacją powyższego dokumentu.

Zamawiający / Kupujący / Odbiorca składając zamówienie zaakceptowane i przyjęte do realizacji przez  EPA Systemy sp. z o.o. zawiera umowę na mocy której Strony wyłączają odpowiedzialność EPA Systemy sp. z o.o. z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów (art. 558 par. 1 Kodeksu Cywilnego). Tym samym Odbiorca oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Warunkami Gwarancji dostępnymi na stronie internetowej www.epasystemy.pl i akceptuje je bez zastrzeżeń.

Wraz z zamówieniem prosimy o podanie danych potrzebnych do wystawienia faktury oraz adresu na jaki ma być dostarczona przesyłka i faktura. Gwarancja na wszystkie produkty sprzedawane z oferty www.epasystemy.pl wynosi 24 miesiące, chyba że w opisie produktu wyraźnie zaznaczono inaczej lub została zakupiona opcja rozszerzenia gwarancji.

Dostawa towaru zakupionego w naszej firmie

Towar jest dostarczany do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL na adres wskazany w zamówieniu. Czas dostawy towaru jest uzależniony od dostępności w magazynie firmy EPA Systemy. Dostawa towaru jest dokonywana na koszt Kupującego. Czas oczekiwania na dostawę wynosi do 2 dni roboczych. W przypadku braku towaru w magazynie, czas oczekiwania na przesyłkę jest określony w drodze porozumienia pomiędzy Zamawiającym i EPA Systemy.

Po otrzymaniu zamówionego towaru, prosimy o dokładne obejrzenie go w celu wyeliminowania uszkodzeń będących efektem niewłaściwego transportu. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych prosimy o niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Formy płatności

Faktura jest wystawiana wg. danych zawartych w zamówieniu i dostarczana na adres wskazany przez Kupującego przez Kuriera wraz z towarem i listem przewozowym, chyba że zawarto inne porozumienie co do formy dostarczenia faktury z Kupującym. Prosimy o zapoznanie sie z “Ogólnymi Warunkami Sprzedaży EPA Systemy” przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia w firmie EPA Systemy jest równoznaczne z akceptacją powyższego dokumentu.

Zgodnie z polskim prawem, możliwość zwrotu towaru zakupionego przez Internet w ciągu 10 dni od daty zakupu wg prawa dotyczy tylko konsumentów, czyli klientów indywidualnych. Możliwości zwrotu nie mają firmy oraz klienci dokonujący zakupów w ich imieniu. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Gwarancja na nasze produkty

1. EPA Systemy gwarantuje, że produkt dostarczony Kupującemu został wyprodukowany przy zachowaniu szczegółowej kontroli jakości, przeszedł ostateczny test sprawdzający wszystkie jego funkcje działania.

2. EPA Systemy gwarantuje poprawna prace (zgodną z instrukcja obsługi) dostarczonych urządzeń w okresie 24 miesięcy licząc od daty sprzedaży.

3. Naprawa gwarancyjna dostarczonego Kupującemu urządzenia jest wykonywana przez EPA Systemy po dostarczeniu urządzenia do siedziby EPA Systemy lub innego, wskazanego po uzgodnieniu z EPA Systemy, miejsca.

4. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia, Kupujący zgłasza ten fakt w formie pisemnej do biura EPA Systemy. Zgłoszenie musi zawierać typ i numer seryjny urządzenia, szczegółowy opis rodzaju uszkodzenia. EPA Systemy zobowiązana jest usunąć nieprawidłowości w terminie możliwie jak najszybszym. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji, EPA Systemy ponosi koszt naprawy niesprawnego urządzenia dostarczonego do siedziby EPA Systemy.

5. Koszt przesłania, ubezpieczenia oraz inne opłaty przewozowe związane z przekazaniem uszkodzonych urządzeń do EPA Systemy ponosi Kupujący. Koszt przesłania, ubezpieczenia oraz inne opłaty przewozowe związane z przekazaniem uszkodzonych urządzeń do Kupującego po naprawie ponosi EPA Systemy.

6. Kupujący jest zobowiązany opakować uszkodzone urządzenie, które ma być odesłane do naprawy, w sposób zapobiegający jego dalszym uszkodzeniom. EPA Systemy nie odpowiada za szkody wynikłe w transporcie produktu od Kupującego do miejsca naprawy. EPA Systemy nie ma obowiązku dostarczenie Nabywcy zastępczego sprzętu na czas trwania naprawy.

7. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają uszkodzenia wynikające z:

a) użycie towaru w sposób inny, niż normalnie przyjęty lub działanie w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta;

b) niewłaściwe użycie, wypadek, celowe zniszczenie lub uszkodzenie;

c) działanie siły wyższej;

d) nie zaakceptowane przez producenta: zmianę konstrukcyjna, naprawę, testowanie, połączenie z innym urządzeniem; użycie niewłaściwych części zamiennych;

e) nieprawidłowa instalacje, uruchomienie urządzeń, przeprowadzone niezgodnie z zaleceniami producenta oraz / lub instrukcjami, wskazówkami znajdującymi się w dokumentacji technicznej;

f) awarie innych urządzeń, nie będących dostawą EPA Systemy;

g) niespełnienie przez Kupującego podanych przez producenta warunków technicznych,

h) normalnego zużycia podzespołów traktowanych jako eksploatacyjne (np. wentylatory, bezpieczniki),

8. Na części i podzespoły naprawiane w okresie gwarancyjnym przedłuża sie gwarancje o 90 dni. Nie przedłuża się gwarancji na całe urządzenie, a jedynie na elementy naprawiane w trakcie okresie gwarancyjnym.

9. Odpowiedzialność EPA Systemy jest limitowana do tych warunków gwarancji. Jakiekolwiek reklamacje dotyczące dodatkowych kosztów lub konsekwencji wynikających ze zniszczenia lub/i uszkodzenia urządzeń współpracujących z produktem dostarczonym przez EPA Systemy lub utraty danych nie są objęte odpowiedzialnością EPA Systemy. W przypadku, kiedy powyższe wyłączenie odpowiedzialności byłoby legalnie uznane za nieprawidłowe, maksymalna odpowiedzialność EPA Systemy jest ograniczona do wartości urządzenia dostarczonego Kupującemu.
10. Nie będzie uznane jako zgłoszenie reklamacyjne, uszkodzenie elementów urządzenia, wynikające z normalnego zużycia technologicznego.

11. Warunkiem rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu gwarancji, jest przedłożenie przez Kupującego oryginału dokumentu gwarancyjnego lub dokumentu zakupu urządzenia.

12. EPA Systemy Sp. z o.o. w żadne sposób nie odpowiada za dane zgromadzone na nośnikach i urządzeniach podlegających gwarancji, zwłaszcza za ich utratę podczas procesu naprawy gwarancyjnej urządzeń.