epa-systemy-logo

Warunki gwarancyjne dla oferowanych produktów

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zakupionego w naszej firmie towaru prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny pod numerem 091-4315360 lub e-mail: epa@epasystemy.pl

Prosimy jednak przed kontaktem z nami przygotować:

  • dokument potwierdzający zakup (faktura VAT lub paragon)
  • numer seryjny i data zakupu urządzenia
  • opis awarii (kiedy i w jakich warunkach się ujawniła usterka, dokładny opis usterki)

Następnie prosimy o przesłanie tych danych na adres: serwis@epasystemy.pl lub faksem na numer: 091-4315360

Dalsze postępowanie będzie określone na podstawie korespondencji z Państwem i jest zależne od typu uszkodzenia urządzenia. Po przyjęciu zgłoszenia zostanie Państwu nadany numer RMA na który należy się powoływać w kolejnych kontaktach w danej sprawie gwarancyjnej.

Ogólne warunki gwarancji na produkty sprzedawane przez EPA Systemy

1. EPA Systemy gwarantuje, że produkt dostarczony Kupującemu został wyprodukowany przy zachowaniu szczegółowej kontroli jakości, przeszedł ostateczny test sprawdzający wszystkie jego funkcje działania.

2. EPA Systemy gwarantuje poprawna prace (zgodną z instrukcja obsługi) dostarczonych urządzeń w okresie 24 miesięcy licząc od daty sprzedaży.

3. Naprawa gwarancyjna dostarczonego Kupującemu urządzenia jest wykonywana przez EPA Systemy po dostarczeniu kompletnego urządzenia (zasilacz, okablowanie, piloty zdalnego sterowania, kieszenie dysków itp.) do siedziby EPA Systemy lub innego, wskazanego po uzgodnieniu z EPA Systemy, miejsca.

4. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia, Kupujący zgłasza ten fakt w formie pisemnej do biura EPA Systemy. Zgłoszenie musi zawierać typ i numer seryjny urządzenia, szczegółowy opis rodzaju uszkodzenia. EPA Systemy zobowiązana jest usunąć nieprawidłowości w terminie możliwie jak najszybszym. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji, EPA Systemy ponosi koszt naprawy niesprawnego urządzenia dostarczonego do siedziby EPA Systemy.

5. Koszt przesłania, ubezpieczenia oraz inne opłaty przewozowe związane z przekazaniem uszkodzonych urządzeń do EPA Systemy ponosi Kupujący. Koszt przesłania, ubezpieczenia oraz inne opłaty przewozowe związane z przekazaniem uszkodzonych urządzeń do Kupującego po naprawie ponosi EPA Systemy.

6. Kupujący jest zobowiązany opakować uszkodzone urządzenie, które ma być odesłane do naprawy, w sposób zapobiegający jego dalszym uszkodzeniom. EPA Systemy nie odpowiada za szkody wynikłe w transporcie produktu od Kupującego do miejsca naprawy. EPA Systemy nie ma obowiązku dostarczenie Nabywcy zastępczego sprzętu na czas trwania naprawy.

7. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają uszkodzenia wynikające z:

a) użycie towaru w sposób inny, niż normalnie przyjęty lub działanie w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta;

b) niewłaściwe użycie, wypadek, celowe zniszczenie lub uszkodzenie;

c) działanie siły wyższej;

d) nie zaakceptowane przez producenta: zmianę konstrukcyjna, naprawę, testowanie, połączenie z innym urządzeniem; użycie niewłaściwych części zamiennych;

e) nieprawidłowa instalacje, uruchomienie urządzeń, przeprowadzone niezgodnie z zaleceniami producenta oraz / lub instrukcjami, wskazówkami znajdującymi się w dokumentacji technicznej;

f) awarie innych urządzeń, nie bedacych dostawą EPA Systemy;

g) niespełnienie przez Kupującego podanych przez producenta warunków technicznych,

h) normalnego zużycia podzespołów traktowanych jako eksploatacyjne (np. wentylatory, bezpieczniki),

8. Na części i podzespoły naprawiane w okresie gwarancyjnym przedłuża sie gwarancje o 90 dni. Nie przedłuża się gwarancji na całe urządzenie, a jedynie na elementy naprawiane w trakcie okresie gwarancyjnym.

9. Odpowiedzialność EPA Systemy jest limitowana do tych warunków gwarancji. Jakiekolwiek reklamacje dotyczące dodatkowych kosztów lub konsekwencji wynikających ze zniszczenia lub/i uszkodzenia urzadzen współpracujacych z produktem dostarczonym przez EPA Systemy lub utraty danych nie są objęte odpowiedzialnością EPA Systemy. W przypadku, kiedy powyższe wyłączenie odpowiedzialności byłoby legalnie uznane za nieprawidłowe, maksymalna odpowiedzialność EPA Systemy jest ograniczona do wartości urządzenia dostarczonego Kupującemu.

10. Nie będzie uznane jako zgłoszenie reklamacyjne, uszkodzenie elementów urządzenia, wynikające z normalnego zużycia technologicznego.

11. Warunkiem rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu gwarancji, jest przedłożenie przez Kupującego oryginału dokumentu gwarancyjnego lub dokumentu zakupu urządzenia.

12. EPA Systemy Sp. z o.o. w żaden sposób nie odpowiada za dane zgromadzone na nośnikach i urządzeniach podlegających gwarancji, zwłaszcza za ich utratę podczas procesu naprawy gwarancyjnej urządzeń.

Prosimy także o zapoznanie się z “Ogólnymi Warunkami Sprzedaży EPA Systemy” przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia w firmie EPA Systemy jest równoznaczne z akceptacją powyższego dokumentu. Dokument ten ma pierwszeństwo przed innymi regulacjami ze strony Kupującego i nie może być jednostronnie uznany za nieobowiązujący, chyba że obie strony pisemnie postanowią to zmienić.